موافقت‌نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي صراحتاً بر حق اعضا در حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان و گياه تاكيد مي‌نمايد. البته اين حق محدود و مشروط به رعايت موازين اين موافقت‌نامه مي‌باشد. در واقع، نقش موافقت‌نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي ايجاد توازن بين حق اتخاذ اقدامات توسط اعضا و تسهيل تجارت از طريق جلوگيري از سوء استفاده از اين اقدامات در جهت اهداف حمايت‌گرايي و ايجاد محدوديت غيرضروري در برابر تجارت مي‌باشد.

اگرچه موافقت‌نامه بر حق اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي صحه گذاشته اما در عين حال بر تعهدات كشورهاي عضو هم تاكيد كرده است. تعهدات اعضا را مي‌توان شامل موارد زير دانست كه اعضا ملزم به رعايت آنها مي‌باشند:

۱- اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي اعضا ‌بايد در حد لازم براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان و گياه تعيين شده و سختگيرانه‌تر از اين حد نباشد.

۲- اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي اعضا بايد براساس اصول علمي مبتني باشد و بدون دلايل علمي كافي حفظ نشود مگر در مورد اقدامات موقت موضوع ماده ۵ موافقت‌نامه.

۳- اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي اعضا با خطرات، شرايط ويژه و اوضاع و احوال حاكم تناسب خواهد داشت. براي تضمين اين امر، اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي در چنين شرايطي مبتني بر ارزيابي‌هاي به عمل آمده از خطرات و متناسب با آنها اتخاذ خواهد شد.

۴- اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي اعضا در شرايط مشابه نبايد تبعيض غيرقابل توجيه و دلخواهانه‌اي بين قلمروها و كالاهاي داخلي و خارجي اعمال نمايد.

۵- اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي اعضا در شرايط مشابه نبايد تبعيض غير قابل توجيه و دلخواهانه‌اي بين قلمروها يا كالاهاي كشورهاي عضو سازمان اعمال نمايد.

منبع : رضا دوست خواه |موضوعات WTO (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)
برچسب ها : اقدامات ,بهداشت ,اعضا ,بهداشتي ,گياهي ,موافقت‌نامه ,بهداشت گياهي ,اقدامات بهداشتي ,گياهي اعضا ,مشابه نبايد ,اعمال نمايد ,مشابه نبايد تبعيض ,شر